Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov z kontaktného formulára

 

Spoločnosť IVIO s. r. o., so sídlom Seredská 9423/255E, 917 05 Trnava, IČO: 52 542 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46750/T, zastúpená Mgr. Petra Hirnerová – konateľ, kontaktné údaje: tel. č.: +421 911 525 443, email: petra.hirnerova@ivio.sk (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s Nariadením a zákonom o OOÚ.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: IVIO s. r. o.
Sídlo:
Seredská 9423/255E, 917 05 Trnava
IČO: 52 542 688
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46750/T
Zastúpený: Mgr. Petra Hirnerová – konateľ

Kontaktné údaje:
Tel. č.: +421 911 525 443
E-mail: petra.hirnerova@ivio.sk

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Názov: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.
E-mail: advokat@banos.sk
Tel. č.: +421 917 540 003

 

3. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Spätné kontaktovanie zadávateľa otázky ako dotknutej osoby a zaslanie odpovede na zadanú otázku


Právny základ:  
čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na vyššie uvedený účel
 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 

4. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
 • Interný poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
 • Zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý odpovedá na zadanú otázku (len k nahliadnutiu)

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len počas nevyhnutnej doby, potrebnej na zodpovedanie zadanej otázky, resp. požiadavky, a to maximálne 30 dní. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje zmazané.

 

6. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookies súborov. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa.

 

7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie, pričom tento združuje osobitnú kategóriu osobných údajov –   informácie o zdravotnom stave klientov, a to za účelom poskytovania zdravotníckej starostlivosti  v oblasti oftalmológie a hodnotenia niektorých osobitných aspektov vzťahujúcich sa ku klientovi, tak aby poskytnuté služby zodpovedali jeho individuálnym a špecifickým požiadavkám a potrebám.

 

8. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na odvolanie súhlasu,

Ako dotknutá osoba nás môžete kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných Vašich osobných údajov, a to prostredníctvom tlačidla „Zrušiť súhlas pre kontaktné účely“ alebo na e-mailovú adresu petra.hirnerova@ivio.sk

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán.

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: advokat@banos.sk alebo na tel. čísle +421 917 540 003, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.